20210801 200316
Aug 02, 2021 8:00AM to Aug 21, 2021 8:00PM

Contestants

Male

#1
2725 votes
#2
308 votes
#3
141 votes
#4
1267 votes
#5
2050 votes
#6
55 votes
#7
30 votes
#8
11 votes
#9
433 votes
#10
104 votes
#11
715 votes
#12
1590 votes

Female

#2
393 votes
#3
57 votes
#4
540 votes
#5
120 votes
#6
64 votes
#7
110 votes
#8
5 votes
Top Male Contestants
#1 HOYSALA RAJ
2725 votes
#5 SANDEEP PATIL
2050 votes
#12 VINAY PRABHAKAR
1590 votes
#4 PREM KUMAR
1267 votes
#11 SUBRAMANI M
715 votes
Top Female Contestants
#4 ABHINAYA JESSY
540 votes
#2 TEJASWINI V AYYENGAR
393 votes
#5 KAVYA GOWDA
120 votes
#7 NISARGA S
110 votes
#6 VARSHA GOWDA
64 votes
Current Pageants