Promnote
CONTESTANT #18
Meghana C
Boost Votes

Boostvotes gold 500 votes for $100
Boostvotes silver 200 votes for $40
Boostvotes bronze 100 votes for $20

CONTESTANT #18
Meghana C
PR Partner / Media Partner
178 votes

#1
Jury
3 votes
#2
Model
116 votes
#3
Jury
2 votes
#4
Jury
26 votes
#5
Jury
1 vote
#6
Jury
3 votes
#7
Jury
9 votes
#8
Jury
1 vote
#9
Jury
1 vote
#10
Jury
1 vote
#11
Model
127 votes
#12
Jury
3 votes
#13
Model
8 votes
#14
Jury
1 vote
#15
Model
73 votes
#16
PR Partner
1 vote
#17
PR Partner / Media Partner
7 votes
#18
PR Partner / Media Partner
178 votes
#19
PR Partner / Media Partner
49 votes
#20
PR Partner / Media Partner
21 votes
#21
46 votes
#22
859 votes
#23
PR Partner
57 votes
#24
PR Partner / Fashion Partner
526 votes
#25
PR Partner
883 votes
#26
PR Partner Media Paartner
786 votes
#27
PR Partner / Media Partner
28 votes
#28
PR Partner Media Partner
304 votes
#29
PR Partner Media Partner
8 votes
#30
PR Partner Media Partner
236 votes
#31
PR Partner Media Partner
26 votes
Top Female Contestants
#25 Smitha
883 votes
#22 Divya Bandi
859 votes
#26 Payal Patnaik
786 votes
#24 Gunjan Yadav
526 votes
#28 Soni Bhatt Mainali
304 votes
#30 Chaitra K
236 votes
#18 Meghana C
178 votes
#11 Prathyusha
127 votes
#2 Arputha Jayanthi
116 votes
#15 Navvya Gaddale
73 votes
Current Pageants
Logo
February 7 - March 19, 2022
Logo
February 1 - 27, 2022
Logo
February 7 - March 19, 2022
Logo
November 16, 2021 - February 15, 2022